Eetikakoodeks 

Eetikakoodeks 

23. nov 2023

Eetikakoodeks võtab aluseks ettevõtte missiooni ja väärtused ning seob need professionaalse käitumise standarditega erinevates olukordades ja teemades. Koodeks võib olla suunatud ainult sissepoole, ettevõtte töötajatele või lisaks ka välistele partneritele. 

Koodeksi pikkus, detailsus ja ülesehitus võivad olla erinevad ning sõltuvad sellest, millised teemad on ettevõttele kõige olulisemad ning kas ettevõttes on näiteks veel mingeid detailsemaid instruktsioone ja poliitikaid, mida saab koodeksiga siduda (sel juhul võib antud teemakäsitlus koodeksis jääda üldisemale tasemele). 

See on esmane valik teemasid, millele eetikakoodeksi raames võiks tähelepanu pühendada:

Professionaalne eetika: Üldised ootused töötajatele ja partneritele väärtuspõhiseks, ausaks ja eetiliseks käitumiseks töistes olukordades. 

Austus ja kaasamine: Ettevõtte põhimõtted ja tegevused kõigi inimeste kohtlemiseks võrdselt ja austusega sõltumata nende taustast, soost, identiteedist jms. 

Konfidentsiaalsus: Privaatsust ja tundliku info käitlemist puudutavad reeglid ettevõttes.

Huvide konflikt: Juhised olukordade ennetamiseks, tuvastamiseks ja juhtimiseks, kus isiklikud huvid võivad olla vastuolus organisatsiooni või kogukonna huvidega. 

Diskrimineerimise- ja ahistamise puudumine: Põhimõtted, kuidas tagatakse ettevõttes turvaline ja kaasav keskkond ning diskrimineerimise, ahistamise ja kiusamise puudumine.

Kommunikatsioonireeglid: Ettevõtte ootused professionaalsele ja lugupidavale suhtlusele nii organisatsiooni sees kui väljas, juhised erinevate kanalite ja sõnumite kasutamise osas jms. 

Ressursside kasutamine: Põhimõtted ettevõtte ressursside, sealhulgas seadmete, aja ja vahendite vastutustundlikuks kasutamiseks.

Keskkonnaalane vastutus: Printsiibid, mis põhinevad ettevõtte jätkusuutlikkuse strateegial ning kirjeldavad, millist käitumist ja isiklikkus vastutust neis teemades oodatakse töötajatelt ja  partneritelt. 

Probleemidest teavitamise kanalid ja viisid: Ettevõte peab oma töötajatele ja partneritele kindlustama turvalised võimalused ja kanalid tagasiside andmiseks ja võimalikest probleemidest teavitamiseks. Nende hulgas on näiteks mitmesugused rahulolu- ja tagasisideküsitlused, vilepuhumisliin jm. Antud punkt peaks kirjeldama niisuguste kanalite toimimise ning protseduurid kuidas probleeme lahendatakse.

Koodeksi jõustamine: Oluline on koodeksis anda ka teave ja juhised selle kohta, kuidas ettevõttes tagatakse koodeksi järgimine ning kuidas tegeletakse võimalike rikkumistega.