KASUTAJATINGIMUSED

Viimati uuendatud 21.11.2023

Meie oleme Esgrid Technologies OÜ (edaspidi "meie", "meid" või "meie"), Eestis registreeritud ettevõte aadressil Marati 5, Tallinn 11712.

Pakume ESG andmete haldamise platvormi ettevõtetele ("Platvorm"), mis on kättesaadav aadressil https://esgrid.com ("Veebisait"), samuti muid sellega seotud tooteid ja teenuseid, mis viitavad või on seotud käesolevate tingimustega ("Tingimused") (ühiselt "Teenused").

Käesolevad Tingimused moodustavad teie ("teie") ja meie (eraldi "Pool", ühiselt "Pooled") vahel õiguslikult siduva lepingu, mille alusel te saate juurdepääsu Teenustele ja neid kasutada. 

Täiendavad tingimused ja muud dokumendid, mis on tehtud või tehakse aeg-ajalt Platvormil Teenuste kohta või nendega seoses kättesaadavaks, on käesolevaga selgesõnaliselt Tingimuste osaks. Need hõlmavad muu hulgas järgmist: 

 1. meie privaatsusteavitus, milles on sätestatud tingimused, mille alusel me töötleme kogutud isikuandmeid;

 2. dokumendid, mis käsitlevad meie hindamiste läbiviimisel kasutatud metoodikat;

 3. muud dokumendid, mis täpsustavad Teenuste sisu, tingimusi ja osutamist.


Teenuseid kasutama asudes kinnitate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustunud, et käesolevad Tingimused ning kõik eespool nimetatud täiendavad tingimused on teie jaoks siduvad. Kui te sellega ei nõustu, on teil selgesõnaliselt keelatud Teenuste kasutamine ja te peate selle viivitamatult lõpetama.

Teie kohustus on perioodiliselt läbi vaadata käesolevad Tingimused ning kogu Platvormil Teenuste kohta või nendega seoses kättesaadavaks tehtud teave, et olla kursis uuendustega.

 1. MEIE TEENUSED

  1. Pakume Teenuseid, sealhulgas Platvormi, mis lihtsustab ESG andmete kogumise protsessi, parandades samal ajal märkimisväärselt andmete kvaliteeti. Platvorm võimaldab teil muu hulgas osaleda ESG hindamistes küsitluste kaudu ja seeläbi esitada asjaomastele sidusrühmadele vajalikke andmeid.

  2. Teenused on mõeldud kasutamiseks ainult juriidilistele isikutele.

 2. KASUTAJA REGISTREERIMINE

  1. Teenuste kasutamiseks peate te registreerima kasutajakonto. Te nõustute hoidma oma salasõna konfidentsiaalsena ning vastutate oma konto ja salasõna kasutamise eest.

 3. KASUTAJA KINNITUSED

  1. Teenuseid kasutades kinnitate ja tagate, et: 

   1. kõik teie registreerimisel esitatud andmed on tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud; 

   2. te säilitate sellise teabe täpsuse ja ajakohastate oma registreerimisandmeid vajaduse korral viivitamata; 

   3. teil on Teenuste kasutamiseks vajalik õigusvõime.

 4. INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

  1. Meie Teenuste kasutamine teie poolt

   1. Eeldusel, et te järgite neid Tingimusi, anname teile Teenuste kasutamise ajaks territoriaalse piiranguta, mitteeksklusiivse, mitteüleantava, mitte-allitsenseeritava ja ülesöeldava litsentsi Teenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks käesolevates Tingimustes ja meie Veebisaidil sätestatud eesmärkidel.

   2. Kui meie Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei tohi ühtegi osa Teenustest ega Platvormil olevat või Platvormi poolt loodud sisu kopeerida, reprodutseerida, koondada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, üldsusele avaldada, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida või muul viisil kasutada mis tahes kaubanduslikul eesmärgil ilma meie eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis loata.

   3. Me jätame endale kõik õigused, mis ei ole teile sõnaselgelt antud Teenuste või Teenuste sisu suhtes.

  2. Tulemused

   1. Autoriõigused ja muud intellektuaalomandiõigused mis tahes dokumentidele, mis on Platvormi poolt loodud teie poolse Teenuste kasutamise tulemusena ja/või selle käigus ("Tulemused"), kuuluvad meile. Sellest olenemata te võite kasutada neid Tulemusi mis tahes ESG-ga seotud nõuete, mis võivad teie suhtes kehtida, täitmiseks.

  3. Teie esitatud teave

   1. Te võite Platvormi kasutada muuhulgas selleks, et vastata küsitlustele, milles teid on kutsutud osalema, ning vestelda, panustada või osaleda blogides, teadetetahvlites, veebifoorumites ja muudes funktsionaalsustes, mille käigus võite luua, esitada, postitada, kuvada, avaldada, levitada või edastada sisu ja materjale Teenustes või nende kaudu ("Teave").

   2. Postitades, saates, üleslaadides või muul viisil Platvormil kättesaadavaks tehes mis tahes Teabe, annate meile tagasivõtmatu, õiguste kehtivuse lõppemiseni kehtiva, mitteeksklusiivse, üleantava, tasuta, täielikult tasutud, territoriaalse piiranguta litsentsi: kasutada, kopeerida, paljundada, levitada, müüa, edasi müüa, avaldada, ümber pealkirjastada, salvestada, ümber vormindada, tõlkida, teha väljavõtteid (tervikuna või osaliselt) ja kasutada teie Teavet mis tahes eesmärgil, nii ärilisel, reklaamilisel kui ka muul eesmärgil, valmistada teie Teabest tuletatud teoseid või lisada neid teistesse teostesse ning anda käesolevas punktis antud litsentse all-litsentsina edasi. Meie poolne kasutamine ja levitamine võib toimuda mis tahes formaadis ja mis tahes kanalite kaudu.

   3. See litsents hõlmab ka teie nime, ettevõtte nime ja frantsiisinime kasutamist (kui asjakohane), ning mis tahes kaubamärkide, teenindusmärkide, ärinimede, logode ning teie poolt esitatud isiklike ja äriliste kujutiste kasutamist.

   4. Te vastutate selle eest, mida te saadate, postitate või üles laete: Teenuste mis tahes osa kaudu mis tahes Teabe üleslaadimisel, saatmisel või postitamisel te:

    1. ei postita, saada, avalda, lae üles ega edasta Teenuste kaudu ühtegi ebaseaduslikku, vale, ebatäpset, petlikku, eksitavat, ahistavat, vaenulikku, kahjulikku, laimavat, rüvetavat, ebasündsat, kiusavat, solvavat, diskrimineerivat või ähvardavat Teavet;

    2. tagate, et mis tahes selline Teave on originaalne (teie enda intellektuaalse loomingu tulemus) või et teil on vajalikud õigused ja litsentsid sellise Teabe edastamiseks ning et teil on kõik õigused anda meile eespool nimetatud litsents seoses teie Teabega; ja

    3. tagate ja kinnitate, et teie Teave ei ole konfidentsiaalne teave. Kui teie Teave kujutab endast konfidentsiaalset teavet, annate meile käesolevaga selgesõnaliselt loa kasutada sellist konfidentsiaalset teavet meie Teenuste osutamiseks.

    4. olete ainuisikuliselt vastutav teie Teabe eest ja nõustute selgesõnaliselt hüvitama meile kõik kahjud, mida me võime kannatada käesoleva peatüki või kohaldatava õigusakti rikkumise tõttu.

  4. Käesoleva punkti 4 mis tahes rikkumine teie poolt kujutab endast meie Tingimuste olulist rikkumist.

 5. KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

  1. Käesolevate Tingimuste kehtivuse ajal ning 5 aastat pärast nende Tingimuste kehtivuse lõppemist olete kohustatud hoidma meilt saadud teavet konfidentsiaalsena. "Konfidentsiaalne Info" on igasugune info Teenuse tehnilise teabe kohta (sealhulgas teave intellektuaalomandi, IT-süsteemide, lähtekoodi ja tarkvara kohta ning eeltooduga seotud teave).

  2. Te tagate, et te:

   1. kasutate Konfidentsiaalset Infot üksnes oma Tingimustest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks. Konfidentsiaalse Info kasutamine muul kui eespool kirjeldatud eesmärkidel toimub üksnes meie eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku alusel;

   2. hoiate Konfidentsiaalset Infot konfidentsiaalsena ning ei avalda seda meie eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolekuta kolmandatele isikutele või üldsusele;

   3. võtate kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et ennetada oma tegevusest või tegevusetusest tulenevat Konfidentsiaalse Info avaldamist kolmandatele isikutele või üldsusele.

  3. Käesolevate Tingimuste tähenduses ei ole kolmandad isikud või isikud, kelle suhtes kehtib Konfidentsiaalse Info avaldamise piirang: a) teie töötajad ja muud Tingimuste täitmises osalevad isikud eeldusel, et Konfidentsiaalset Infot avaldatakse kõnealustele isikutele üksnes ulatuses, milles kõnealused isikud vastavat teavet Tingimuste täitmiseks vajavad, ning te tagate, et kõnealused isikud hoiavad Konfidentsiaalse Info konfidentsiaalsena; ja b) teie audiitorid, õigusnõustajad ja pangad, kelle suhtes kohaldatakse sarnaseid konfidentsiaalsuskohustusi.

  4. Te peate meid viivitamatult teavitama juhul, kui toimub või võib toimuda Konfidentsiaalse Info avaldamine isikule, kellel puudub õigus vastava teabe saamiseks.

 6. TEENUSTASU

  1. Pakume oma Platvormil erinevaid Teenuseid, millest mõned on teile tasuta. Tasuta Teenuste kirjeldused leiate meie Veebisaidilt. Palun pange tähele, et kuigi me püüame säilitada selliste tasuta Teenuste kättesaadavuse, jätame endale õiguse neid muuta või need lõpetada omal äranägemisel.

  2. Lisaks meie tasuta Teenustele võime pakkuda erinevaid tasulisi Teenuseid ja funktsioone. Nende tasuliste Teenuste hinnad on meie Veebisaidil selgelt esitatud ja teid teavitatakse kõikidest sellega seotud tasudest enne tasulise Teenuse kasutamist. Kasutades tasulist Teenust, nõustute maksma selle Teenusega seotud tasu, mis on kirjeldatud meie Veebisaidil.

 7. KEELATUD KASUTUSVIISID

  1. Te ei tohi Platvormile sisendada ja Teenuseid kasutada muul eesmärgil kui sellel, milleks me Teenused kättesaadavaks teeme.

  2. Teenuste kasutajana nõustute, et te ei tohi:

   1. meid ja teisi kasutajaid petta või eksitada, eriti mis tahes katses saada Konfidentsiaalset Infot;

   2. vältida, lülitada välja või muul viisil häirida Teenuste turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist Platvormil või kehtestavad piiranguid Teenuste ja/või selles sisalduva sisu kasutamisele;

   3. halvustada, häbistada või muul viisil kahjustada, meid ja/või Teenuseid;

   4. kasutada Teenuseid viisil, mis ei ole kooskõlas mis tahes kohaldatavate õigusaktidega;

   5. laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) viiruseid, Trooja hobuseid või muud materjali, mis häirib mis tahes osapoole katkematut Teenuste kasutamist või modifitseerib, kahjustab, katkestab, muudab või häirib Teenuste kasutamist, omadusi, funktsioone, toimimist või hooldamist;

   6. püüda kehastuda teiseks kasutajaks või isikuks;

   7. häirida, segada või tekitada ebamõistlikult suurt koormust Teenustele või Teenustega ühendatud võrkudele või teenustele;

   8. püüda mööda minna mis tahes Teenuste meetmetest, mille eesmärk on takistada või piirata juurdepääsu Teenustele või Teenuste mis tahes osale;

   9. kopeerida või kohandada Platvormi tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muud koodi;

   10. kustutada autoriõigust või muud intellektuaalomandi õigust tähistava märgise mis tahes Tulemustest;

   11. dešifreerida, dekompileerida, osadeks jaotada või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mis moodustab Teenuste ja Platvormi osa või mis tahes viisil moodustab selle osa, välja arvatud kohaldatavate õigusaktidega lubatud juhtudel;

   12. kasutada, käivitada, arendada või levitada mis tahes automatiseeritud süsteemi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes nn ämblikut, netirobotit, pettustarkvara, scraper’it või offline-lugejat, mis pääseb Teenustele juurde ja/või hangib/kogub andmeid või sisu Teenustest, või kasutada või käivitada mis tahes loata skripti või muud tarkvara, välja arvatud standardse otsingumootori või internetibrauseri kasutamise tulemusena;

   13. kasutada Teenuseid osana mis tahes püüdlustest meiega konkureerida või muul viisil kasutada Teenuseid ja/või Platvormi mis tahes sisu mis tahes tulutoovates ettevõtmistes või äriettevõtetes;

   14. müüa või muul viisil edastada teie profiili ilma meid eelnevalt teavitamata ja ilma meie selgesõnalise nõusolekuta selliseks edastamiseks;

   15. kasutada Teenuseid kaupade ja teenuste reklaamimiseks või müügipakkumiseks.

 8. TEENUSTE HALDAMINE

  1. Me jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse: 

   1. jälgida Teenuseid, et tuvastada Tingimuste rikkumisi; 

   2. võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe vastu, kes meie äranägemisel rikub õigusakte või käesolevaid Tingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatades sellisest kasutajast õiguskaitseasutustele;  

   3. omal äranägemisel ja ilma piiranguteta keelduda, piirata juurdepääsu, piirata Teenuste kättesaadavust või keelata (tehniliselt võimalikus ulatuses) osa Teenustest või kõik Teenused, kui te rikute mõnda käesolevat tingimust;

   4. eemaldada või redigeerida mis tahes Teavet igal ajal ilma etteteatamiseta, kui leiame oma mõistliku arvamuse kohaselt, et selline Teave on kahjulik või rikub neid Tingimusi. Kui me eemaldame või redigeerime mis tahes sellist Teavet, võime ka teie konto peatada või sulgeda ning teatada teist ametiasutustele; 

   5. eemaldada Teenustest või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis on meie süsteemidele mingil viisil koormavad, omal äranägemisel ja ilma piirangute, etteteatamise või vastutuseta; ja 

   6. hallata Teenuseid muul viisil, mis on mõeldud meie õiguste ja vara kaitsmiseks ning Teenuste nõuetekohase toimimise hõlbustamiseks.

 9. MUUDATUSED JA KATKESTUSED TEENUSTE OSAS

  1. Me ei saa garanteerida, et Teenused on alati kättesaadavad. Meil võivad tekkida riistvara-, tarkvara- või muud probleemid või vajadus teha Teenustega seotud hooldustöid, mis võivad kaasa tuua katkestusi, viivitusi või vigu. 

  2. Me jätame endale õiguse muuta, vaadata üle, uuendada, peatada, lõpetada või muul viisil modifitseerida Teenuseid igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma teid teavitamata. Te nõustute, et me ei vastuta mis tahes kaotuste, kahju või ebamugavuste eest, mis on põhjustatud sellest, et te ei saa Teenustele juurde pääseda või neid kasutada mis tahes seisaku või Teenuste katkestamise ajal. Mitte miski käesolevates Tingimustes ei ole tõlgendatav nii, et see kohustaks meid hooldama ja toetama Teenuseid või tegema nendega seoses parandusi, uuendusi või uusi väljaandeid.

  3. Kui Teenuste muutmine, modifitseerimine või lõpetamine mõjutab teid negatiivselt, püüame teid enne selle rakendamist mõistlikult teavitada. Kui te ei soovi jätkata Teenuste kasutamist pärast Teenuste sellist muudatust, modifitseerimist või lõpetamist, võite lõpetada oma kasutamise vastavalt käesolevate Tingimuste punkti 11.1.2 kohaselt.

 10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. Teenuste osutamise käigus võime teie isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötlejana, olenevalt teostatavast tegevusest. 

   1. Me töötleme teie isikuandmeid vastutava töötlejana, kui me määrame nende andmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, näiteks kui me sõlmime teiega Tingimused. Lisateavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid vastutava töötlejana, leiate meie privaatsusteavitusest. 

   2. Me töötleme teie isikuandmeid volitatud töötlejana meie klientide nimel, kui me muu hulgas, kuid mitte ainult, levitame küsitlusi klientide nimel, et võimaldada teil küsitlusi täita. Kuna me tegutseme volitatud töötlejana, reguleerib selliste andmete töötlemist meie kliendi kui vastutava töötlejaga sõlmitud andmetöötlusleping. Vastutav töötleja vastutab selliste andmetöötlustoimingute eest ja on kohustatud teid sellise andmetöötluse kohta teavitama.

 11. KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

  1. Need Tingimused kehtivad täielikult kuni nende lõpetamiseni. 

   1. Meil on õigus Tingimused teie suhtes üles öelda ilma ette teatamata ning piirata teie juurdepääsu Teenustele ja Platvormile, kui te rikute neid Tingimusi või kohaldatavaid õigusakte.

   2. Te võite Tingimused igal ajal üles öelda, mille järel teie õigused Teenuste ja Platvormi kasutamiseks koheselt lõppevad.

   3. Tingimuste kehtivuse lõppemine või nende ülesütlemine ei vabasta kumbagi Poolt mis tahes õigustest ja kohustustest, mis on ette nähtud kehtima jäämiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, punktides 4.2, 4.3 ja 5.

 12. MUUDATUSED

  1. Meil on õigus neid Tingimusi ühepoolselt muuta, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmistes olukordades:

   1. kui see on kohaldatavates õigusaktides nõutud;

   2. kui seda nõuavad kohaldatavate õigusaktide või kohtupraktika muudatused, pädeva ametiasutuse otsus, ettekirjutus või jõustunud kohtuotsus;

   3. kui see on tingitud teatud Teenuste tehnilisest või sisulisest arengust, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatud tehniliste lahenduste või Teenuste kasutamisest loobumine või nende muutmine või uuendamine või tehniline innovatsioon; teile täiendavate või paremate võimaluste loomine Teenuste kasutamiseks; või vajadus täpsustada Teenuste osutamise ja kasutamisega seotud asjaolusid; või ärikeskkonna või Teenuste osutamisega seotud sisendkulude asjaolude muutumine; või

   4. kui esinevad muud asjaolud.

  2. Me teavitame teid Tingimuste muudatustest, ajakohastades nende Tingimuste "Viimati uuendatud" kuupäeva, ning te loobute õigusest saada iga sellise muudatuse kohta eraldi teavitus. 

  3. Me püüame teid mõistlikult ette teavitada Tingimuste muudatustest, mis teid negatiivselt mõjutavad.

  4. Kui te jätkate Teenuste kasutamist pärast seda, kui muudetud Tingimused on Veebisaidil kättesaadavaks tehtud, siis kohaldatakse teie suhtes muudetud Tingimusi ja loetakse, et teid on muudetud Tingimustest teavitatud ja te olete nendega nõustunud.

  5. Kui te ei soovi jätkata Teenuste kasutamist pärast muudatuste rakendamist, võite lõpetada Teenuste kasutamise vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 11.1.2.

  6. Teenustes võib olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, sealhulgas kirjeldusi, hindu, kättesaadavust ja mitmesugust muud teavet. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või ajakohastada Teenustes sisalduvat teavet igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta.

 13. VÄLISTUSED

  1. Te teadvustate, et me ei ole õigus-, raamatupidamis-, auditeerimis- või muu sarnase teenuse osutaja ning me ei paku Teenuste raames juriidilist, finants-, maksu-, äri- või muud nõustamist. Sellest tulenevalt ei tohiks ühtegi Tulemust käsitleda juriidilise, finants-, maksu-, äri- või muu nõustamisena ega kooskõlas olevana muude nõuetega, mis võivad teie suhtes kohalduda. Te peaksite alati konsulteerima asjakohase spetsialistiga seoses mis tahes juriidiliste, finants-, maksu-, äri- või muude nõuetega, mis võivad teie suhtes kohalduda.

  2. Meie poolt Teenuse osana loodud väljund ei ole ette nähtud avalikustamiseks ega levitamiseks ega muul viisil tellijatele kättesaadavaks tegemiseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ettepaneku tähenduses, millega kehtestatakse nõudeid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingu (ESG) läbipaistvuse ja terviklikkuse kohta. Me ei anna välja ega esita ning ei ole taotlenud ühtegi litsentsi või tegevusluba selleks, et anda välja või esitada ESG reitinguid, hindeid ja/või arvamusi, mida saab avalikult kasutada või levitada. Me esitame oma väljundid eritellimuse alusel ja üksnes tellimuse esitanud isikule.

  3. Me võime teile Teenuste pakkumiseks kasutada kolmandaid osapooli. Kolmanda osapoole sisu või teenuseid võidakse teha teile kättesaadavaks Teenuste kaudu või koos Teenustega. Kõik kolmandate isikute arvamused, nõuanded, avaldused, teenused, pakkumised või muu teave, mis on meie Teenustes kättesaadavaks tehtud või neisse lisatud, kuuluvad vastava(te)le autori(te)le või avaldaja(te)le, mitte meile. Me ei vastuta ega anna mingeid kinnitusi selliste kolmandate osapoolte sisu või teenuste mis tahes aspektide kohta. Te loobute tagasivõtmatult mis tahes nõuetest meie vastu seoses sellise kolmanda osapoole sisu või teenustega.

  4. TEENUSEID OSUTATAKSE NII NAGU NEED ON JA NAGU NEED ON KÄTTESAADAVAD. NÕUSTUTE, ET TEENUSTE KASUTAMINE TOIMUB TEIE AINUISIKULISEL VASTUTUSEL. ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES ME EI ANNA MINGEID KINNITUSI SEOSES TEENUSTE JA NENDE KASUTAMISEGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KINNITUSI, MIS PUUDUTAVAD TEENUSE SOBIVUST KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA ET NEED EI RIKU KELLEGI ÕIGUSEID. ME EI ANNA MINGEID KINNITUSI TEENUSTE SISU TÄPSUSE VÕI TÄIELIKKUSE KOHTA NING ME EI VASTUTA (1) SISU VIGADE, EKSIMUSTE VÕI EBATÄPSUSTE EEST, (2) MEIE TURVALISTELE SERVERITELE JA/VÕI NENDESSE SALVESTATUD ISIKU- JA/VÕI FINANTSTEABELE LOATA JUURDEPÄÄSU VÕI NENDE KASUTAMISE EEST, (3) MIS TAHES TEENUSTE KATKESTUSTE VÕI LÕPETAMISTE EEST, (4) MIS TAHES VIGADE, VIIRUSTE, TROOJA HOBUSTE VÕI MUU EEST, MIDA KOLMANDAD ISIKUD VÕIVAD TEENUSTELE VÕI NENDE KAUDU EDASTADA, (5) MIS TAHES VIGADE, PUUDUSTE VÕI TEIE SUHTES KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDE JÄRGIMISE EEST MIS TAHES SISUS, MATERJALIDES VÕI DOKUMENTIDES, MIDA TE VÕITE MEIE TEENUSTE KASUTAMISE TULEMUSENA SAADA JA/VÕI  (6) KOLMANDATE ISIKUTE PANUSTE, NÕUANNETE, AVALDUSTE, TEENUSTE, PAKKUMISTE VÕI MUU TEABE EEST, MIS TEHAKSE TEILE KÄTTESAADAVAKS SEOSES MEIE TEENUSTEGA VÕI MIS ON NEISSE LISATUD.

 14. VASTUTUSE PIIRANGUD JA HÜVITAMINE

  1. ILMA ET SEE PIIRAKS EESPOOL PUNKTIS 13 NIMETATUD VÄLISTUSI, NÕUSTUTE, ET ME EI VÕTA VASTUTUST MITTEVARALISE KAHJU, SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, SAAMATA JÄÄNUD TULU, KAOTSILÄINUD ANDMETE VÕI MIS TAHES KAUDSE VÕI JUHUSLIKU KAHJU EEST, MIS TULENEB TEIE POOLSEST TEENUSTE KASUTAMISEST, ISEGI KUI MEID ON TEAVITATUD SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST. LISAKS SELLELE EI VÕTA ME VASTUTUST MIS TAHES KAHJU EEST, MIS VÕIB TULENEDA KÄESOLEVATE TINGIMUSTE MITTETAHTLIKUST VÕI HOOLETUSEST TINGITUD RIKKUMISEST.

  2. Te nõustute hüvitama kahju, kaitsma ja hoidma meid, sealhulgas meie tütar- ja sidusettevõtteid ning kõiki meie vastavaid ametnikke, esindajaid, partnereid ja töötajaid, kaotuste, kahjude, vastutuse, nõuete või nõudmiste, sealhulgas mõistlike advokaaditasude ja kulude eest, mida kolmandad isikud on esitanud seoses või mille põhjuseks on: (1) teie esitatud Teave; (2) Teenuste kasutamine; (3) käesolevate Tingimuste rikkumine; (4) käesolevates Tingimustes sätestatud teie kinnituste rikkumine; (5) kolmanda osapoole õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult intellektuaalomandi õiguste rikkumine; või (6) mis tahes selgelt kahjulik tegu mõne teise Teenuse kasutaja suhtes, kellega olete Teenuste kaudu ühenduses. Olenemata eeltoodust, jätame endale õiguse otsustada teie kulul ainuõiguslik kaitse ja kontroll mis tahes küsimuses, mille eest te olete kohustatud meid kaitsma, ning te nõustute tegema oma kulul koostööd meid selliste nõuete eest kaitsmisel. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid igast sellisest käesolevas punktis nimetatud nõudest, hagist või menetlusest sellest teadasaamisel.

 15. KASUTAJA ANDMED

  1. Me säilitame teatud andmeid, mida te edastate Platvormile, et pakkuda teile Teenuseid, hallata Teenuste toimimist, samuti andmeid, mis on seotud teiepoolse Teenuste kasutamisega. Kuigi me teeme korrapäraselt andmete varukoopiaid, olete ainuisikuliselt vastutav kõigi andmete eest, mida edastate või mis on seotud teie poolt Teenuste kasutamisega seotud tegevustega. Te nõustute, et me ei vastuta teie ees selliste andmete kadumise või kahjustumise eest ning loobute käesolevaga igasugusest õigusest esitada meie vastu hagi, mis tuleneb selliste andmete kadumisest või kahjustumisest.

 16. TEATED

  1. Me võime edastada teile käesolevate Tingimuste alusel mis tahes teate: (i) saates sõnumi e-posti aadressile, mille olete meile andnud ja mille meie poolt kasutamisega te nõustute; või (ii) postitades teateid Platvormil. E-posti teel saadetud teated loetakse kättesaaduks e-kirja saatmisel, ja postitamise teel saadetud teated loetakse kättesaaduks postitamisel. Teie kohustus on hoida oma e-posti aadress ajakohasena ja kontrollida regulaarselt sissetulevaid sõnumeid.

  2. Selleks, et meid käesolevate Tingimuste kohaselt teavitada, peate meiega ühendust võtma e-posti aadressil info@esgrid.com.

 17. KOHALDATAV ÕIGUS  JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  1. Käesolevate Tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

  2. Kõik vaidlused, erimeelsused või nõuded, mis tulenevad käesolevatest Tingimustest või nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest või on nendega seotud ja mida Pooled ei suuda lahendada rahumeelsete läbirääkimiste teel, lahendatakse esimese astme kohtuna Harju Maakohtus, mis asub Tallinnas, Eestis.

 18. MUU

  1. Käesolevad Tingimused ja kõik meie poolt Teenustes või Platvormil asuvate Teenuste kohta avaldatud eeskirjad või tegevusjuhised moodustavad kogu lepingu ja kokkuleppe teie ja meie vahel. 

  2. Ükski meiepoolne viivitus või ebaõnnestumine käesolevate Tingimuste kohase kohustuse täitmisel või õiguse kasutamisel ei tähenda vabastamist sellisest kohustusest või loobumist sellisest õigusest, samuti ei välista ühegi õiguse eraldi või osaline kasutamine sellise õiguse või mis tahes muu õiguse edasist kasutamist, välja arvatud juhul, kui käesolevate Tingimuste sätted või kontekst nõuavad teisiti.

  3. Me võime igal ajal loovutada mis tahes või kõik käesolevatest Tingimustest tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule.

  4. Käesolevate Tingimuste ühe sätte kehtetus või tühisus ei põhjusta kogu Tingimuste või Tingimuste muude sätete kehtetust või tühisust, välja arvatud juhul, kui Tingimuste mõne sätte kehtetuse või tühisuse tõttu kaotavad Pooled oma huvi Tingimuste vastu või kui sellise sätte väljajätmine tooks kaasa sellise olulise muutuse, mis muudaks käesolevas lepingus ettenähtud tehingud ilmselgelt ebamõistlikult põhjendamatuks. Kui Pooled avastavad kehtetu sätte, teevad nad kõik endast oleneva, et muuta seda sätet nii, et see vastaks kohaldatavale õigusele nii, et see oleks võimalikult lähedane Poolte esialgsele kavatsusele.

 19. VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Teenustega seotud kaebuse lahendamiseks või lisateabe saamiseks Teenuste kasutamise kohta võtke meiega ühendust aadressil:

Esgrid Technologies OÜ
Marati 5
Tallinn 11712
Eesti
info@esgrid.com

Käesolevad Tingimused on algselt loodud Termly Tingimuste generaatori abil.

KASUTAJATINGIMUSED

Viimati uuendatud 21.11.2023

Meie oleme Esgrid Technologies OÜ (edaspidi "meie", "meid" või "meie"), Eestis registreeritud ettevõte aadressil Marati 5, Tallinn 11712.

Pakume ESG andmete haldamise platvormi ettevõtetele ("Platvorm"), mis on kättesaadav aadressil https://esgrid.com ("Veebisait"), samuti muid sellega seotud tooteid ja teenuseid, mis viitavad või on seotud käesolevate tingimustega ("Tingimused") (ühiselt "Teenused").

Käesolevad Tingimused moodustavad teie ("teie") ja meie (eraldi "Pool", ühiselt "Pooled") vahel õiguslikult siduva lepingu, mille alusel te saate juurdepääsu Teenustele ja neid kasutada. 

Täiendavad tingimused ja muud dokumendid, mis on tehtud või tehakse aeg-ajalt Platvormil Teenuste kohta või nendega seoses kättesaadavaks, on käesolevaga selgesõnaliselt Tingimuste osaks. Need hõlmavad muu hulgas järgmist: 

 1. meie privaatsusteavitus, milles on sätestatud tingimused, mille alusel me töötleme kogutud isikuandmeid;

 2. dokumendid, mis käsitlevad meie hindamiste läbiviimisel kasutatud metoodikat;

 3. muud dokumendid, mis täpsustavad Teenuste sisu, tingimusi ja osutamist.


Teenuseid kasutama asudes kinnitate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustunud, et käesolevad Tingimused ning kõik eespool nimetatud täiendavad tingimused on teie jaoks siduvad. Kui te sellega ei nõustu, on teil selgesõnaliselt keelatud Teenuste kasutamine ja te peate selle viivitamatult lõpetama.

Teie kohustus on perioodiliselt läbi vaadata käesolevad Tingimused ning kogu Platvormil Teenuste kohta või nendega seoses kättesaadavaks tehtud teave, et olla kursis uuendustega.

 1. MEIE TEENUSED

  1. Pakume Teenuseid, sealhulgas Platvormi, mis lihtsustab ESG andmete kogumise protsessi, parandades samal ajal märkimisväärselt andmete kvaliteeti. Platvorm võimaldab teil muu hulgas osaleda ESG hindamistes küsitluste kaudu ja seeläbi esitada asjaomastele sidusrühmadele vajalikke andmeid.

  2. Teenused on mõeldud kasutamiseks ainult juriidilistele isikutele.

 2. KASUTAJA REGISTREERIMINE

  1. Teenuste kasutamiseks peate te registreerima kasutajakonto. Te nõustute hoidma oma salasõna konfidentsiaalsena ning vastutate oma konto ja salasõna kasutamise eest.

 3. KASUTAJA KINNITUSED

  1. Teenuseid kasutades kinnitate ja tagate, et: 

   1. kõik teie registreerimisel esitatud andmed on tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud; 

   2. te säilitate sellise teabe täpsuse ja ajakohastate oma registreerimisandmeid vajaduse korral viivitamata; 

   3. teil on Teenuste kasutamiseks vajalik õigusvõime.

 4. INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

  1. Meie Teenuste kasutamine teie poolt

   1. Eeldusel, et te järgite neid Tingimusi, anname teile Teenuste kasutamise ajaks territoriaalse piiranguta, mitteeksklusiivse, mitteüleantava, mitte-allitsenseeritava ja ülesöeldava litsentsi Teenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks käesolevates Tingimustes ja meie Veebisaidil sätestatud eesmärkidel.

   2. Kui meie Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei tohi ühtegi osa Teenustest ega Platvormil olevat või Platvormi poolt loodud sisu kopeerida, reprodutseerida, koondada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, üldsusele avaldada, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida või muul viisil kasutada mis tahes kaubanduslikul eesmärgil ilma meie eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis loata.

   3. Me jätame endale kõik õigused, mis ei ole teile sõnaselgelt antud Teenuste või Teenuste sisu suhtes.

  2. Tulemused

   1. Autoriõigused ja muud intellektuaalomandiõigused mis tahes dokumentidele, mis on Platvormi poolt loodud teie poolse Teenuste kasutamise tulemusena ja/või selle käigus ("Tulemused"), kuuluvad meile. Sellest olenemata te võite kasutada neid Tulemusi mis tahes ESG-ga seotud nõuete, mis võivad teie suhtes kehtida, täitmiseks.

  3. Teie esitatud teave

   1. Te võite Platvormi kasutada muuhulgas selleks, et vastata küsitlustele, milles teid on kutsutud osalema, ning vestelda, panustada või osaleda blogides, teadetetahvlites, veebifoorumites ja muudes funktsionaalsustes, mille käigus võite luua, esitada, postitada, kuvada, avaldada, levitada või edastada sisu ja materjale Teenustes või nende kaudu ("Teave").

   2. Postitades, saates, üleslaadides või muul viisil Platvormil kättesaadavaks tehes mis tahes Teabe, annate meile tagasivõtmatu, õiguste kehtivuse lõppemiseni kehtiva, mitteeksklusiivse, üleantava, tasuta, täielikult tasutud, territoriaalse piiranguta litsentsi: kasutada, kopeerida, paljundada, levitada, müüa, edasi müüa, avaldada, ümber pealkirjastada, salvestada, ümber vormindada, tõlkida, teha väljavõtteid (tervikuna või osaliselt) ja kasutada teie Teavet mis tahes eesmärgil, nii ärilisel, reklaamilisel kui ka muul eesmärgil, valmistada teie Teabest tuletatud teoseid või lisada neid teistesse teostesse ning anda käesolevas punktis antud litsentse all-litsentsina edasi. Meie poolne kasutamine ja levitamine võib toimuda mis tahes formaadis ja mis tahes kanalite kaudu.

   3. See litsents hõlmab ka teie nime, ettevõtte nime ja frantsiisinime kasutamist (kui asjakohane), ning mis tahes kaubamärkide, teenindusmärkide, ärinimede, logode ning teie poolt esitatud isiklike ja äriliste kujutiste kasutamist.

   4. Te vastutate selle eest, mida te saadate, postitate või üles laete: Teenuste mis tahes osa kaudu mis tahes Teabe üleslaadimisel, saatmisel või postitamisel te:

    1. ei postita, saada, avalda, lae üles ega edasta Teenuste kaudu ühtegi ebaseaduslikku, vale, ebatäpset, petlikku, eksitavat, ahistavat, vaenulikku, kahjulikku, laimavat, rüvetavat, ebasündsat, kiusavat, solvavat, diskrimineerivat või ähvardavat Teavet;

    2. tagate, et mis tahes selline Teave on originaalne (teie enda intellektuaalse loomingu tulemus) või et teil on vajalikud õigused ja litsentsid sellise Teabe edastamiseks ning et teil on kõik õigused anda meile eespool nimetatud litsents seoses teie Teabega; ja

    3. tagate ja kinnitate, et teie Teave ei ole konfidentsiaalne teave. Kui teie Teave kujutab endast konfidentsiaalset teavet, annate meile käesolevaga selgesõnaliselt loa kasutada sellist konfidentsiaalset teavet meie Teenuste osutamiseks.

    4. olete ainuisikuliselt vastutav teie Teabe eest ja nõustute selgesõnaliselt hüvitama meile kõik kahjud, mida me võime kannatada käesoleva peatüki või kohaldatava õigusakti rikkumise tõttu.

  4. Käesoleva punkti 4 mis tahes rikkumine teie poolt kujutab endast meie Tingimuste olulist rikkumist.

 5. KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

  1. Käesolevate Tingimuste kehtivuse ajal ning 5 aastat pärast nende Tingimuste kehtivuse lõppemist olete kohustatud hoidma meilt saadud teavet konfidentsiaalsena. "Konfidentsiaalne Info" on igasugune info Teenuse tehnilise teabe kohta (sealhulgas teave intellektuaalomandi, IT-süsteemide, lähtekoodi ja tarkvara kohta ning eeltooduga seotud teave).

  2. Te tagate, et te:

   1. kasutate Konfidentsiaalset Infot üksnes oma Tingimustest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks. Konfidentsiaalse Info kasutamine muul kui eespool kirjeldatud eesmärkidel toimub üksnes meie eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku alusel;

   2. hoiate Konfidentsiaalset Infot konfidentsiaalsena ning ei avalda seda meie eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolekuta kolmandatele isikutele või üldsusele;

   3. võtate kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et ennetada oma tegevusest või tegevusetusest tulenevat Konfidentsiaalse Info avaldamist kolmandatele isikutele või üldsusele.

  3. Käesolevate Tingimuste tähenduses ei ole kolmandad isikud või isikud, kelle suhtes kehtib Konfidentsiaalse Info avaldamise piirang: a) teie töötajad ja muud Tingimuste täitmises osalevad isikud eeldusel, et Konfidentsiaalset Infot avaldatakse kõnealustele isikutele üksnes ulatuses, milles kõnealused isikud vastavat teavet Tingimuste täitmiseks vajavad, ning te tagate, et kõnealused isikud hoiavad Konfidentsiaalse Info konfidentsiaalsena; ja b) teie audiitorid, õigusnõustajad ja pangad, kelle suhtes kohaldatakse sarnaseid konfidentsiaalsuskohustusi.

  4. Te peate meid viivitamatult teavitama juhul, kui toimub või võib toimuda Konfidentsiaalse Info avaldamine isikule, kellel puudub õigus vastava teabe saamiseks.

 6. TEENUSTASU

  1. Pakume oma Platvormil erinevaid Teenuseid, millest mõned on teile tasuta. Tasuta Teenuste kirjeldused leiate meie Veebisaidilt. Palun pange tähele, et kuigi me püüame säilitada selliste tasuta Teenuste kättesaadavuse, jätame endale õiguse neid muuta või need lõpetada omal äranägemisel.

  2. Lisaks meie tasuta Teenustele võime pakkuda erinevaid tasulisi Teenuseid ja funktsioone. Nende tasuliste Teenuste hinnad on meie Veebisaidil selgelt esitatud ja teid teavitatakse kõikidest sellega seotud tasudest enne tasulise Teenuse kasutamist. Kasutades tasulist Teenust, nõustute maksma selle Teenusega seotud tasu, mis on kirjeldatud meie Veebisaidil.

 7. KEELATUD KASUTUSVIISID

  1. Te ei tohi Platvormile sisendada ja Teenuseid kasutada muul eesmärgil kui sellel, milleks me Teenused kättesaadavaks teeme.

  2. Teenuste kasutajana nõustute, et te ei tohi:

   1. meid ja teisi kasutajaid petta või eksitada, eriti mis tahes katses saada Konfidentsiaalset Infot;

   2. vältida, lülitada välja või muul viisil häirida Teenuste turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist Platvormil või kehtestavad piiranguid Teenuste ja/või selles sisalduva sisu kasutamisele;

   3. halvustada, häbistada või muul viisil kahjustada, meid ja/või Teenuseid;

   4. kasutada Teenuseid viisil, mis ei ole kooskõlas mis tahes kohaldatavate õigusaktidega;

   5. laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) viiruseid, Trooja hobuseid või muud materjali, mis häirib mis tahes osapoole katkematut Teenuste kasutamist või modifitseerib, kahjustab, katkestab, muudab või häirib Teenuste kasutamist, omadusi, funktsioone, toimimist või hooldamist;

   6. püüda kehastuda teiseks kasutajaks või isikuks;

   7. häirida, segada või tekitada ebamõistlikult suurt koormust Teenustele või Teenustega ühendatud võrkudele või teenustele;

   8. püüda mööda minna mis tahes Teenuste meetmetest, mille eesmärk on takistada või piirata juurdepääsu Teenustele või Teenuste mis tahes osale;

   9. kopeerida või kohandada Platvormi tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muud koodi;

   10. kustutada autoriõigust või muud intellektuaalomandi õigust tähistava märgise mis tahes Tulemustest;

   11. dešifreerida, dekompileerida, osadeks jaotada või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mis moodustab Teenuste ja Platvormi osa või mis tahes viisil moodustab selle osa, välja arvatud kohaldatavate õigusaktidega lubatud juhtudel;

   12. kasutada, käivitada, arendada või levitada mis tahes automatiseeritud süsteemi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes nn ämblikut, netirobotit, pettustarkvara, scraper’it või offline-lugejat, mis pääseb Teenustele juurde ja/või hangib/kogub andmeid või sisu Teenustest, või kasutada või käivitada mis tahes loata skripti või muud tarkvara, välja arvatud standardse otsingumootori või internetibrauseri kasutamise tulemusena;

   13. kasutada Teenuseid osana mis tahes püüdlustest meiega konkureerida või muul viisil kasutada Teenuseid ja/või Platvormi mis tahes sisu mis tahes tulutoovates ettevõtmistes või äriettevõtetes;

   14. müüa või muul viisil edastada teie profiili ilma meid eelnevalt teavitamata ja ilma meie selgesõnalise nõusolekuta selliseks edastamiseks;

   15. kasutada Teenuseid kaupade ja teenuste reklaamimiseks või müügipakkumiseks.

 8. TEENUSTE HALDAMINE

  1. Me jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse: 

   1. jälgida Teenuseid, et tuvastada Tingimuste rikkumisi; 

   2. võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe vastu, kes meie äranägemisel rikub õigusakte või käesolevaid Tingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatades sellisest kasutajast õiguskaitseasutustele;  

   3. omal äranägemisel ja ilma piiranguteta keelduda, piirata juurdepääsu, piirata Teenuste kättesaadavust või keelata (tehniliselt võimalikus ulatuses) osa Teenustest või kõik Teenused, kui te rikute mõnda käesolevat tingimust;

   4. eemaldada või redigeerida mis tahes Teavet igal ajal ilma etteteatamiseta, kui leiame oma mõistliku arvamuse kohaselt, et selline Teave on kahjulik või rikub neid Tingimusi. Kui me eemaldame või redigeerime mis tahes sellist Teavet, võime ka teie konto peatada või sulgeda ning teatada teist ametiasutustele; 

   5. eemaldada Teenustest või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis on meie süsteemidele mingil viisil koormavad, omal äranägemisel ja ilma piirangute, etteteatamise või vastutuseta; ja 

   6. hallata Teenuseid muul viisil, mis on mõeldud meie õiguste ja vara kaitsmiseks ning Teenuste nõuetekohase toimimise hõlbustamiseks.

 9. MUUDATUSED JA KATKESTUSED TEENUSTE OSAS

  1. Me ei saa garanteerida, et Teenused on alati kättesaadavad. Meil võivad tekkida riistvara-, tarkvara- või muud probleemid või vajadus teha Teenustega seotud hooldustöid, mis võivad kaasa tuua katkestusi, viivitusi või vigu. 

  2. Me jätame endale õiguse muuta, vaadata üle, uuendada, peatada, lõpetada või muul viisil modifitseerida Teenuseid igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma teid teavitamata. Te nõustute, et me ei vastuta mis tahes kaotuste, kahju või ebamugavuste eest, mis on põhjustatud sellest, et te ei saa Teenustele juurde pääseda või neid kasutada mis tahes seisaku või Teenuste katkestamise ajal. Mitte miski käesolevates Tingimustes ei ole tõlgendatav nii, et see kohustaks meid hooldama ja toetama Teenuseid või tegema nendega seoses parandusi, uuendusi või uusi väljaandeid.

  3. Kui Teenuste muutmine, modifitseerimine või lõpetamine mõjutab teid negatiivselt, püüame teid enne selle rakendamist mõistlikult teavitada. Kui te ei soovi jätkata Teenuste kasutamist pärast Teenuste sellist muudatust, modifitseerimist või lõpetamist, võite lõpetada oma kasutamise vastavalt käesolevate Tingimuste punkti 11.1.2 kohaselt.

 10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. Teenuste osutamise käigus võime teie isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötlejana, olenevalt teostatavast tegevusest. 

   1. Me töötleme teie isikuandmeid vastutava töötlejana, kui me määrame nende andmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, näiteks kui me sõlmime teiega Tingimused. Lisateavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid vastutava töötlejana, leiate meie privaatsusteavitusest. 

   2. Me töötleme teie isikuandmeid volitatud töötlejana meie klientide nimel, kui me muu hulgas, kuid mitte ainult, levitame küsitlusi klientide nimel, et võimaldada teil küsitlusi täita. Kuna me tegutseme volitatud töötlejana, reguleerib selliste andmete töötlemist meie kliendi kui vastutava töötlejaga sõlmitud andmetöötlusleping. Vastutav töötleja vastutab selliste andmetöötlustoimingute eest ja on kohustatud teid sellise andmetöötluse kohta teavitama.

 11. KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

  1. Need Tingimused kehtivad täielikult kuni nende lõpetamiseni. 

   1. Meil on õigus Tingimused teie suhtes üles öelda ilma ette teatamata ning piirata teie juurdepääsu Teenustele ja Platvormile, kui te rikute neid Tingimusi või kohaldatavaid õigusakte.

   2. Te võite Tingimused igal ajal üles öelda, mille järel teie õigused Teenuste ja Platvormi kasutamiseks koheselt lõppevad.

   3. Tingimuste kehtivuse lõppemine või nende ülesütlemine ei vabasta kumbagi Poolt mis tahes õigustest ja kohustustest, mis on ette nähtud kehtima jäämiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, punktides 4.2, 4.3 ja 5.

 12. MUUDATUSED

  1. Meil on õigus neid Tingimusi ühepoolselt muuta, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmistes olukordades:

   1. kui see on kohaldatavates õigusaktides nõutud;

   2. kui seda nõuavad kohaldatavate õigusaktide või kohtupraktika muudatused, pädeva ametiasutuse otsus, ettekirjutus või jõustunud kohtuotsus;

   3. kui see on tingitud teatud Teenuste tehnilisest või sisulisest arengust, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatud tehniliste lahenduste või Teenuste kasutamisest loobumine või nende muutmine või uuendamine või tehniline innovatsioon; teile täiendavate või paremate võimaluste loomine Teenuste kasutamiseks; või vajadus täpsustada Teenuste osutamise ja kasutamisega seotud asjaolusid; või ärikeskkonna või Teenuste osutamisega seotud sisendkulude asjaolude muutumine; või

   4. kui esinevad muud asjaolud.

  2. Me teavitame teid Tingimuste muudatustest, ajakohastades nende Tingimuste "Viimati uuendatud" kuupäeva, ning te loobute õigusest saada iga sellise muudatuse kohta eraldi teavitus. 

  3. Me püüame teid mõistlikult ette teavitada Tingimuste muudatustest, mis teid negatiivselt mõjutavad.

  4. Kui te jätkate Teenuste kasutamist pärast seda, kui muudetud Tingimused on Veebisaidil kättesaadavaks tehtud, siis kohaldatakse teie suhtes muudetud Tingimusi ja loetakse, et teid on muudetud Tingimustest teavitatud ja te olete nendega nõustunud.

  5. Kui te ei soovi jätkata Teenuste kasutamist pärast muudatuste rakendamist, võite lõpetada Teenuste kasutamise vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 11.1.2.

  6. Teenustes võib olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, sealhulgas kirjeldusi, hindu, kättesaadavust ja mitmesugust muud teavet. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või ajakohastada Teenustes sisalduvat teavet igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta.

 13. VÄLISTUSED

  1. Te teadvustate, et me ei ole õigus-, raamatupidamis-, auditeerimis- või muu sarnase teenuse osutaja ning me ei paku Teenuste raames juriidilist, finants-, maksu-, äri- või muud nõustamist. Sellest tulenevalt ei tohiks ühtegi Tulemust käsitleda juriidilise, finants-, maksu-, äri- või muu nõustamisena ega kooskõlas olevana muude nõuetega, mis võivad teie suhtes kohalduda. Te peaksite alati konsulteerima asjakohase spetsialistiga seoses mis tahes juriidiliste, finants-, maksu-, äri- või muude nõuetega, mis võivad teie suhtes kohalduda.

  2. Meie poolt Teenuse osana loodud väljund ei ole ette nähtud avalikustamiseks ega levitamiseks ega muul viisil tellijatele kättesaadavaks tegemiseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ettepaneku tähenduses, millega kehtestatakse nõudeid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingu (ESG) läbipaistvuse ja terviklikkuse kohta. Me ei anna välja ega esita ning ei ole taotlenud ühtegi litsentsi või tegevusluba selleks, et anda välja või esitada ESG reitinguid, hindeid ja/või arvamusi, mida saab avalikult kasutada või levitada. Me esitame oma väljundid eritellimuse alusel ja üksnes tellimuse esitanud isikule.

  3. Me võime teile Teenuste pakkumiseks kasutada kolmandaid osapooli. Kolmanda osapoole sisu või teenuseid võidakse teha teile kättesaadavaks Teenuste kaudu või koos Teenustega. Kõik kolmandate isikute arvamused, nõuanded, avaldused, teenused, pakkumised või muu teave, mis on meie Teenustes kättesaadavaks tehtud või neisse lisatud, kuuluvad vastava(te)le autori(te)le või avaldaja(te)le, mitte meile. Me ei vastuta ega anna mingeid kinnitusi selliste kolmandate osapoolte sisu või teenuste mis tahes aspektide kohta. Te loobute tagasivõtmatult mis tahes nõuetest meie vastu seoses sellise kolmanda osapoole sisu või teenustega.

  4. TEENUSEID OSUTATAKSE NII NAGU NEED ON JA NAGU NEED ON KÄTTESAADAVAD. NÕUSTUTE, ET TEENUSTE KASUTAMINE TOIMUB TEIE AINUISIKULISEL VASTUTUSEL. ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES ME EI ANNA MINGEID KINNITUSI SEOSES TEENUSTE JA NENDE KASUTAMISEGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KINNITUSI, MIS PUUDUTAVAD TEENUSE SOBIVUST KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA ET NEED EI RIKU KELLEGI ÕIGUSEID. ME EI ANNA MINGEID KINNITUSI TEENUSTE SISU TÄPSUSE VÕI TÄIELIKKUSE KOHTA NING ME EI VASTUTA (1) SISU VIGADE, EKSIMUSTE VÕI EBATÄPSUSTE EEST, (2) MEIE TURVALISTELE SERVERITELE JA/VÕI NENDESSE SALVESTATUD ISIKU- JA/VÕI FINANTSTEABELE LOATA JUURDEPÄÄSU VÕI NENDE KASUTAMISE EEST, (3) MIS TAHES TEENUSTE KATKESTUSTE VÕI LÕPETAMISTE EEST, (4) MIS TAHES VIGADE, VIIRUSTE, TROOJA HOBUSTE VÕI MUU EEST, MIDA KOLMANDAD ISIKUD VÕIVAD TEENUSTELE VÕI NENDE KAUDU EDASTADA, (5) MIS TAHES VIGADE, PUUDUSTE VÕI TEIE SUHTES KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDE JÄRGIMISE EEST MIS TAHES SISUS, MATERJALIDES VÕI DOKUMENTIDES, MIDA TE VÕITE MEIE TEENUSTE KASUTAMISE TULEMUSENA SAADA JA/VÕI  (6) KOLMANDATE ISIKUTE PANUSTE, NÕUANNETE, AVALDUSTE, TEENUSTE, PAKKUMISTE VÕI MUU TEABE EEST, MIS TEHAKSE TEILE KÄTTESAADAVAKS SEOSES MEIE TEENUSTEGA VÕI MIS ON NEISSE LISATUD.

 14. VASTUTUSE PIIRANGUD JA HÜVITAMINE

  1. ILMA ET SEE PIIRAKS EESPOOL PUNKTIS 13 NIMETATUD VÄLISTUSI, NÕUSTUTE, ET ME EI VÕTA VASTUTUST MITTEVARALISE KAHJU, SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, SAAMATA JÄÄNUD TULU, KAOTSILÄINUD ANDMETE VÕI MIS TAHES KAUDSE VÕI JUHUSLIKU KAHJU EEST, MIS TULENEB TEIE POOLSEST TEENUSTE KASUTAMISEST, ISEGI KUI MEID ON TEAVITATUD SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST. LISAKS SELLELE EI VÕTA ME VASTUTUST MIS TAHES KAHJU EEST, MIS VÕIB TULENEDA KÄESOLEVATE TINGIMUSTE MITTETAHTLIKUST VÕI HOOLETUSEST TINGITUD RIKKUMISEST.

  2. Te nõustute hüvitama kahju, kaitsma ja hoidma meid, sealhulgas meie tütar- ja sidusettevõtteid ning kõiki meie vastavaid ametnikke, esindajaid, partnereid ja töötajaid, kaotuste, kahjude, vastutuse, nõuete või nõudmiste, sealhulgas mõistlike advokaaditasude ja kulude eest, mida kolmandad isikud on esitanud seoses või mille põhjuseks on: (1) teie esitatud Teave; (2) Teenuste kasutamine; (3) käesolevate Tingimuste rikkumine; (4) käesolevates Tingimustes sätestatud teie kinnituste rikkumine; (5) kolmanda osapoole õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult intellektuaalomandi õiguste rikkumine; või (6) mis tahes selgelt kahjulik tegu mõne teise Teenuse kasutaja suhtes, kellega olete Teenuste kaudu ühenduses. Olenemata eeltoodust, jätame endale õiguse otsustada teie kulul ainuõiguslik kaitse ja kontroll mis tahes küsimuses, mille eest te olete kohustatud meid kaitsma, ning te nõustute tegema oma kulul koostööd meid selliste nõuete eest kaitsmisel. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid igast sellisest käesolevas punktis nimetatud nõudest, hagist või menetlusest sellest teadasaamisel.

 15. KASUTAJA ANDMED

  1. Me säilitame teatud andmeid, mida te edastate Platvormile, et pakkuda teile Teenuseid, hallata Teenuste toimimist, samuti andmeid, mis on seotud teiepoolse Teenuste kasutamisega. Kuigi me teeme korrapäraselt andmete varukoopiaid, olete ainuisikuliselt vastutav kõigi andmete eest, mida edastate või mis on seotud teie poolt Teenuste kasutamisega seotud tegevustega. Te nõustute, et me ei vastuta teie ees selliste andmete kadumise või kahjustumise eest ning loobute käesolevaga igasugusest õigusest esitada meie vastu hagi, mis tuleneb selliste andmete kadumisest või kahjustumisest.

 16. TEATED

  1. Me võime edastada teile käesolevate Tingimuste alusel mis tahes teate: (i) saates sõnumi e-posti aadressile, mille olete meile andnud ja mille meie poolt kasutamisega te nõustute; või (ii) postitades teateid Platvormil. E-posti teel saadetud teated loetakse kättesaaduks e-kirja saatmisel, ja postitamise teel saadetud teated loetakse kättesaaduks postitamisel. Teie kohustus on hoida oma e-posti aadress ajakohasena ja kontrollida regulaarselt sissetulevaid sõnumeid.

  2. Selleks, et meid käesolevate Tingimuste kohaselt teavitada, peate meiega ühendust võtma e-posti aadressil info@esgrid.com.

 17. KOHALDATAV ÕIGUS  JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  1. Käesolevate Tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

  2. Kõik vaidlused, erimeelsused või nõuded, mis tulenevad käesolevatest Tingimustest või nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest või on nendega seotud ja mida Pooled ei suuda lahendada rahumeelsete läbirääkimiste teel, lahendatakse esimese astme kohtuna Harju Maakohtus, mis asub Tallinnas, Eestis.

 18. MUU

  1. Käesolevad Tingimused ja kõik meie poolt Teenustes või Platvormil asuvate Teenuste kohta avaldatud eeskirjad või tegevusjuhised moodustavad kogu lepingu ja kokkuleppe teie ja meie vahel. 

  2. Ükski meiepoolne viivitus või ebaõnnestumine käesolevate Tingimuste kohase kohustuse täitmisel või õiguse kasutamisel ei tähenda vabastamist sellisest kohustusest või loobumist sellisest õigusest, samuti ei välista ühegi õiguse eraldi või osaline kasutamine sellise õiguse või mis tahes muu õiguse edasist kasutamist, välja arvatud juhul, kui käesolevate Tingimuste sätted või kontekst nõuavad teisiti.

  3. Me võime igal ajal loovutada mis tahes või kõik käesolevatest Tingimustest tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule.

  4. Käesolevate Tingimuste ühe sätte kehtetus või tühisus ei põhjusta kogu Tingimuste või Tingimuste muude sätete kehtetust või tühisust, välja arvatud juhul, kui Tingimuste mõne sätte kehtetuse või tühisuse tõttu kaotavad Pooled oma huvi Tingimuste vastu või kui sellise sätte väljajätmine tooks kaasa sellise olulise muutuse, mis muudaks käesolevas lepingus ettenähtud tehingud ilmselgelt ebamõistlikult põhjendamatuks. Kui Pooled avastavad kehtetu sätte, teevad nad kõik endast oleneva, et muuta seda sätet nii, et see vastaks kohaldatavale õigusele nii, et see oleks võimalikult lähedane Poolte esialgsele kavatsusele.

 19. VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Teenustega seotud kaebuse lahendamiseks või lisateabe saamiseks Teenuste kasutamise kohta võtke meiega ühendust aadressil:

Esgrid Technologies OÜ
Marati 5
Tallinn 11712
Eesti
info@esgrid.com

Käesolevad Tingimused on algselt loodud Termly Tingimuste generaatori abil.