ESG juhtimine

ESG juhtimine

Oct 26, 2023

Ehkki soovituslikult peaks ettevõttes olema eraldi spetsialist või tiim kes jätkusuutlikkuse valdkonda ja seotud raporteerimist juhib, peavad ESG eesmärgid ja tegevused ulatuma ESG  tiimist kaugemale ning olema integreeritud ettevõtte äristrateegiasse ja -protsessidesse. Samuti peaksid seotud vastutused olema jagatud nii äri- kui tugiüksuste ja erinevate juhtimistasandite vahel. Fookust aitab hoida see, kui lõppvastutus lasub juhtkonna liikmetel. 

ESG juhtimisse peaks kaasama järgmised tasandid

Nõukogu

Nõukogu või juhatus peaksid teostama ESG teemade supervisiooni. See tähendab nii kogu seotud temaatika tähtsustamist ja fookuses hoidmist kui ettevõtte ESG plaanide ja prioriteetide regulaarseid ülevaatuseid ja vajadusel kinnitamist. Fookuse hoidmise eesmärgil võib kaaluda ka spetsiaalsete komiteede loomist (ESG või jätkusuutlikkuse komitee näiteks nõukogu all). 

Tippjuhid

Tippjuhid peaksid olema aktiivselt ESG teemadesse kaasatud ning vastutama ettevõtte ESG strateegia ja seotud eesmärkide täitmise eest. Samuti on nende kätes näiteks töötajatele ja juhtidele suunatud motivatsioonisüsteemi väljatöötamine ja juurutamine. 


ESG spetsialist või tiim

Inimene või meeskond, kes töötab ESG teemadega igapäevaselt, viib erinevaid initsiatiive ellu ning vastutab valdkonna arendamise eest. Sellesse rolli kuulub enamasti ka raporteerimine erinevatele siht- ja sidusgruppidele. 


Integratsioon äristrateegiasse

ESG teemad peaksid olema loomulik osa ettevõtte strateegilise planeerimise protsessist ja pikaajalistest eesmärkidest. 


Riskide juhtimine

Teiste riskide kõrval tuleb tunda, hinnata ja juhtida ka ESG riske. Need võivad olla  erinevad rahalised, örilised või mainega seotud riskid, mis tulenevad ESG ehk keskkonna-, sotsiaalsetest- või juhtimislikest aspektidest. 

Sihtgruppide kaasamine

Kaasa lai ring siht- ja huvigruppe - töötajad, kliendid, investorid, kogukond sinu ettevõtte ümber - jaga neile infot ning ühtlasi mõista ja arvesta nende ESG teemadega seotud ootusi ja muresid nii oma strateegia kui raporteerimise kujundamisel.

Poliitikad ja juhendid

ESG poliitikad väljendavad ettevõtte pühendumust, väärtuseid ja põhimõtteid antud teemas ning peaksid juhtima otsuseid ja käitumist läbi kogu organisatsiooni. 

Mõõtmine ja raporteerimine

Pane paika robustsed raporteerimise mehhanismid ESG toimivuse jälgimiseks ja aruandluseks, kasutades asjakohaseid raamistikke ja standardeid (nt GRI, SASB, TCFD). Hoia kindlasti ka olulisi siht- ja huvigruppe oma ESG tegemistega kursis läbipaistval ja järjepideval viisil.


Motivatsioonisüsteemid, kompensatsioon

Nii juhtide kui töötajate eesmärgid peaksid teiste teemade kõrval olema seotud ka ESG tulemuslikkusega. Ettevõttes võiks luua nii rahalisi kui mitterahalisi stiimuleid, mis julgustavad vastutustundlikke ja jätkusuutlikke äritavasid.


Koolitus ja teadlikkus

Taga, et töötajad kõigil organisatsiooni tasanditel on ESG teemadest teadlikud ja kaasatud. Just koolitused aitavad luua vastutustundlikku ja jätkusuutlikku kultuuri.

Tarnijate ja partnerite kaasamine

Tehke koostööd tarnijate ja partneritega, et julgustada ESG parimaid tavasid kogu tarneahelas. Hankeotsuste tegemisel lisage ESG kriteeriumid ja arvestage nendega.


Vastavus ja juriidika

Olge kursis ESG-ga seotud asjakohaste seaduste ja määrustega. Veenduge, et teie ettevõte järgiks kõiki vajalikke nõudeid.