Jäätmete vähendamine

Jäätmete vähendamine

Nov 23, 2023

Jäätmete vähendamise kolm põhiprintsiipi - vähenda, taaskasuta, suuna ringlusse - on jätkusuutliku jäätmekäitluse aluseks, sest aitavad minimeerida jäätmete teket, säilitada ressursse, ja kaitsta keskkonda. Inglise keeles on kasutusel väljend kolm R - Reduce, Reuse, Recycle. 

Üldiste nõuete kohaselt tuleks iga tegevuse juures vähendada või vältida jäätmete teket ning kanda hoolt, et jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. Jäätmete teket aitab vältida kõikvõimalike ressursside säästlik kasutamine ning jäätmete taaskasutamine võimalikult suures ulatuses. Tooted võiksid olla korduvkasutatavad, pika kasutusajaga ning nende kasutuselt kõrvaldamisel tekkivad jäätmed peaksid omakorda olema taaskasutatavad võimalikult suurel määral. Oluline on ka vähendada ohtlike ainete sisaldust materjalides ja toodetes. 

Jäätmete, sh pakendite süsteemne vähendamine, toodete eluea pikendamine ning jäätmete ringlusse suunamine (taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil) on oluline osa ettevõtte keskkondlikust ja sotsiaalsest vastutusest.

Millest alustada:  

 1. Vähenda / Reduce

Vähendamine tähendab jäätmete tekke minimeerimist ehk sisuliselt väiksemat tarbimist ja eesmärki kogu tootmistsüklis jäätmete hulka samuti võimalikult väiksena hoida. Võimalused selleks on näiteks:

 • Pakendite kasutamise vähendamine

 • Vastupidavad ja kauakestvad kaubad

 • Ühekordsete toodete vältimine

 • Efektiivsed tootmisprotsessid, mis aitavad vähendada materialikulu

 • Vastutustundliku tarbimise edendamine  

 1. Taaskasuta / Reuse

Taaskasutamine on toodete või materjalide uuesti kasutuselevõtt kas samal või varasemaga võrreldes mõnel alternatiivsel eesmärgil. Nii saab nende eluiga pikendada ja ühtlasi vähendada vajadust uute järele. Näiteks saab toimida järgmiselt:

 • Toodete parandamine äraviskamise asemel

 • Mittevajalike toodete annetamine või müük uutele kasutajatele 

 • Mitmekordselt kasutatavate konteinerite, kottide vm pakendite kasutamine

 • Loovad viisid toodete taaskasutamiseks, näiteks upcycling 

 1. Saada ringlusse / Recycle

Ringlusse saatmine hõlmab materjalide kogumist, töötlemist ja konverteerimist uuteks toodeteks, samuti ressursside konserveerimist. Peamised strateegiad on:

 • Ringlusse sobivate materjalide eraldamine (nt paber, klaas, plastik, metallid) 

 • Taaskasutatud materjalide kasutamine oma toodetes ning võimalike seotud koostöökohtade leidmine ka erinevate koostööpartneritega

 • Kogukonna tooteringlust soodustavate programmide algatamine või nendes osalemine

 • Klientide, töötajate ja teiste sihtgruppide harimine ringmajanduse teemadel

Ehkki esmane fookus peaks olema jäätmete vähendamisel, on jäätmete teke mõnikord vältimatu. Vastutustundlik vabanemine prügist on samuti oluline - tehes seda viisil, mis minimeerib ohte keskkonnale ja inimeste elule ning tervisele. Olulised on sobivad protsessid ohtlikest jäätmetest vabanemiseks ning keskkonnasõbralike jäätmete utiliseerimise praktikate kasutamine nagu näiteks jäätmest-energiaks tehnoloogiad (waste-to-energy technologies) jäätmetele, mis ei ole ringlusse saadetavad või komposteeritavad.

Teadlikkus ja harimine mängivad jäätmete vähendamisel võtmerolli ehk väga oluline on, et iga ettevõte annaks oma panuse ja suunaks oma kliente-tarbijaid mõtlema ja käituma vastutustundlikult.