ESG oluliste mõjude analüüs – mis ja kuidas

ESG oluliste mõjude analüüs – mis ja kuidas

26. okt 2023

Olulisuse ehk materiaalsuse analüüsi raames määratletakse ettevõtte jaoks olulisimad ESG mõju- ja fookusvaldkonnad, nendega seotud riskid ja võimalused. Mõjuvaldkondade kaardistamisse tuleks kaasata erinevate siht ja sidusrühmade esindajad, nende hulgas ettevõtte omanikud, juhid ja töötajad, olulisemad partnerid, kliendid jne. Täpsemat infot selle kohta, kuidas olulisuse analüüsi ette valmistada ja läbi viia on võimalik leida Euroopa Liidu institutsioonide poolt koostatud juhendist (inglise keeles) EU guidelines for double materiality assessment

Lühidalt kokkuvõetuna on oluliste mõjude analüüsi teostamisel vajalikud järgmised tegevused:

Kaardista peamised sisemised ja välised siht- ja huvirühmad.

Oluliste sihtgruppide esindajad tuleks analüüsi kindlasti kaasata. Mõned näited, kelle kaasamist kaaluda: ESG või jätkusuutlikkuse spetsialist või meeskond (kui selline on ettevõttes olemas), investorsuhete osakonna esindajad, finantsosakonna esindajad, juhtkonna liikmed, olulisemad partnerid ja -kliendid. 

Vestle peamiste sihtrühmade esindajatega.

Formaate on selleks erinevaid - intervjuud, töötoad, fookusgrupid, küsitlused vms, mõistmaks nende vaadet ESG teemadele ja sellele, kuidas nähakse Sinu ettevõtte mõju, riske ja võimalusi jätkusuutlikkuse perspektiivist. 

Käi läbi oma sektori standardid, analüüsi konkurentide tegevust ja kommunikatsiooni vii end kurssi temaatiliste regulatsioonide ja raamistikega.

Võid kasutada SASB (Sustainability Accounting Standards Board) Materiality Finder tööriista, mis aitab määrata peamisi jätkusuutlikkuse valdkondi, mis investorite arvates erinevates valdkondades äri ja tulemusi mõjutada võivad. 

Vastavalt oma analüüsi tulemustele koosta nimekiri ESG teemadest, mis on sinu organisatsiooni jaoks olulise mõjuga, seejärel sea need tähtsuse järjekorda (kõige olulisemad teemad erinevate kaasatud osapoolte hinnangul) ning tee vastavalt sellele valikud oma ESG agenda ja raporteerimise peamiste fookuste osas.  

Jälgi ja hinda

Kindlasti peaksite ettevõttes kokku leppima mõõdikud, mille alusel tulemusi hinnata.

Selgitus: ESG mõju võib olla suunatud sisse- või väljapoole. Sissepoole suunatud mõju (inward impact, financial materiality) nimetatakse ka finantsiliseks olulisuseks ning see indikeerib ESG teemade võimalikke mõjusid ettevõtte finantstulemustele. Hinnatakse suurust (kui suur on potentsiaalne finantsiline mõju kui risk realiseerub) ja tõenäosust (mis on tõenäosus, et risk ja seotud negatiivne mõju finantstulemustele realiseerub). Väljapoole suunatud mõju (outward impact, impact materiality) on ettevõtte mõju ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. Hinnatakse ulatust (scale & scope - kui suur ja tõsine on potentsiaalne negatiivne või positiivne mõju), seda kas mõju on parandatav (kas negatiivseid mõjusid saab nö tagasi keerata, ravida), ning seda kui suur on mõju tõenäosus.