Ringmajanduse põhimõtted

Ringmajanduse põhimõtted

23. nov 2023

Ringmajandus on tootmis- ja tarbimismudel, mille puhul olemasolevaid materjale ja tooteid jagatakse, laenatakse, korduvkasutatakse, parandatakse, uuendatakse ja võetakse ringlusse võimalikult kaua. Sellega pikendatakse toodete olelusringi ning vähendatakse prügi teket. Kui toote kasutusaeg lõpeb, jäetakse toote koostisosad võimaluse korral majandusse ringlema. Tänu ümbertöötlemisele saab neid korduvalt uuesti kasutada. Materjalide ja toodete taas- ja uuskasutus aitavad vähendada ka KHG emissioone - mida rohkem jäätmeid ringlusse saadetakse, seda väiksem on ettevõtte keskkondlik jalajälg. 

Siin on peamised printsiibid, millele tuleks ringmajanduse põhimõtete rakendamisel mõelda:

Olukorra hindamine ja teadlikkus:

  • Alustada tuleks sellest, et hinnata ära oma operatsioonid ja mõelda läbi, millistes protsessides ja tegevustes saaks ringmajanduse printsiipe rakendada. Oluline on tõsta ka töötajate hulgas teadlikkust ringmajanduse mõjust ja tähtsusest. 

Jäätmete vähendamine:

  • Esmane eesmärk peaks olema vähendada tekkivate jäätmete hulka - näiteks läbi pakendite vähendamise, materjalikulu minimeerimist võimaldavate efektiivsete tootmisprotsesside kasutuselevõtu, ühekordselt kasutatavate toodete vältimise ja taaskasutuse edendamise üle kogu oma organisatsiooni. 


Taaskasutamine:

  • Äraviskamise asemel tuleks edendada ja soodustada taaskasutust, vajadusel toodete-varustuse parandamist jms. See kehtib näiteks ka IT seadmete kohta, millel on päris suur keskkondlik jalajälg - seadmete eluea pikendamine aitab seda tõhusalt vähendada. 

Ringlus ja komposteerimine:

  • Oluline on prügi sorteerimine ringlussevõtu eesmärgil. Orgaaniline prügi võiks liikuda komposti. Kui võimalik, tuleks tootmises kasutada juba taaskasutuses olevaid materjale ning üksnes mitmekordseid, ümbertöödeldavaid või komposteeritavaid pakendeid.  

Väärtusahela kaasamine:

  • Suur mõju on sellel, kui ettevõte suunab ka oma hankijad ja partnerid ringmajanduse põhimõtteid järgima. Seda saab teha väga lihtsalt - valides või eelistades partnereid just selle järgi, kes pakuvad pikendatud elueaga ja taaskasutatavatest materjalidest valmistatud tooteid.  

Tootedisain:

  • Tooted peaksid olema võimalikult vastupidavad, vajadusel parandatavad, edaspidi ringlusse saadetavad. See tähendab mh vastavaid materjalivalikuid. 


Ressursiefektiivsus:

  • Tootmisprotsessis ja operatsioonides üldisemalt on oluline ressursside efektiivne kasutamine - energiakasutuse optimeerimine, veekulu vähendamine, erinevate kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine mis võimaldavad minimeerida jäätmete teket jne.

     

Monitooring ja mõõtmine:

Nagu igas teises valdkonnas on ka ringmajanduse põhimõtete järgimisel oluline paika panna peamised mõõdikud ning vaadake oma plaane ja soovitud eesmärkide poole liikumist regulaarselt üle. Kokkuvõttes - edukas ringmajanduse strateegia ei tähenda mitte ainult jäätmete minimeerimist vaid selliste protsesside ja süsteemide kujundamist ja kasutamist, mis toetavad ressursside, toodete ja materjalide pikemat kasutust ja taaskasutust.