Teaduspõhiste kliimaeesmärkide seadmine

Teaduspõhiste kliimaeesmärkide seadmine

26. okt 2023

Teaduspõhised kliimaeesmärgid (sciencebasedtargets.org) seatakse vastavuses Pariisi Kokkuleppes fikseeritud globaalse soojenemise piirmääraga ning valideeritakse SBTi (Science Based Targets Initiative) poolt. Pariisi kokkulepe seab eesmärgiks piirata globaalset soojenemist oluliselt alla 2 kraadi Celsiuse võrra eelindustriaalsete tasemetega võrreldes, püüdes seda piirata 1,5 kraadi Celsiuse võrra. 

Teaduspõhised kliimaeesmärgid põhinevad, nagu ka nimi ütleb, teaduslikel alustel ehk lähtuvad kaasaegseimast kliimateadusest ja -andmetest ning on välja töötatud kooskõlas ÜRO kliimapaneeli (IPCC) ja teiste juhtivate kliimauuringute institutsioonide soovitustega. Neid iseloomustab ambitsioonikus (SBTd viitavad ettevõtte soovile ja pühendumisele teha olulisi panuseid kliimamuutuste leevendamiseks ning seetõttu hõlmavad tavaliselt märkimisväärset kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise plaani võrreldes baasaastatega).

SBTd hõlmavad ettevõtte kogu väärtusahelat, sealhulgas otseseid heitmeid (skoop 1) ja kaudseid heitmeid ostetud elektri ja soojuse puhul (skoop 2), samuti heitmeid kogu tarneahelas (skoop 3). Nad võtavad arvesse sektori spetsiifikat (erinevatel tööstusharudel võivad olla erinevad väljakutsed ja võimalused heitkoguste vähendamiseks) ning nad on ajaliselt piiritletud ehk neil on enamasti tulevikukuupäev, näiteks 2030 või 2050.

Lisaks, SBTsid hinnatakse ja valideeritakse sõltumatult organisatsioonide poolt, nagu Teadusel Põhinevate Eesmärkide Algatus (SBTi). See valideerimine tagab, et eesmärgid on tõeliselt teadusel põhinevad ja kooskõlas Pariisi kokkuleppega. 

Kuidas teaduspõhiseid kliimaeesmärke seada:

Selline on SBTi poolt väljapakutud samm-sammuline protsess (inglise keeles).

Lühidalt, teha tuleks järgmist:

  1. Võta kohustus: Väike või keskmise suurusega ettevõtte puhul tähendab see standartse kirja saatmist (standard commitment letter). Kui oled oma soovi selliselt fikseerinud, on ettevõttel aega 24 kuud, et SBTile oma eesmärgid valideerimiseks saata.

  2. Arenda välja teaduslikel kriteeriumitel põhinev eesmärk või eesmärgid (science-based criteria).

  3. Saada need valideerimisele (lühendatud protsess SMEdele). 

  4. Kui eesmärgid on kinnitatud, tee need avalikuks - kommunikeeri ja informeeri oma sihtrühmi 

  5. Näita samme ja edu - kinnitamise järgselt tuleks avaldada ettevõtte emissioonid igal aastal ning jälgida ja näidata arenguid ehk kuidas liigutakse eesmärgi suunas.